Опис

Е-УЏБЕНИК Биологија 5, својим концептом прати начелну замисао штампаног издања, а то је савремен приступ градиву, наставним јединицама и кључним знањима која ученици треба да стекну у основној школи. Градиво у е-уџбенику презентовано је на другачији, савремен, и ученицима близак начин.

Основна одлика е-уџбеника за наставни предмет Биологија огледа се у обогаћивању кључних елемената наставне јединице додатним садржајима: филмовима снимљеним управо за овај уџбеник, анимацијама, галеријама фотографија живог света, разноврсним задацима... Задаци, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који ученике наводе на размишљање, извлачење закључака и примену стечених знања (а то су, истовремено и главни исходи новог Програма наставе и учења), мотивишу ученике и буде код њих жељу за самосталним радом и истраживањем.

Узорци

Прикази екрана