Опис

Е-УЏБЕНИК Super Minds 3 конципиран је према захтевима савремене интерактивне наставе и у складу са Програмом наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања. Свака тематска целина уџбеника предвиђа динамику која је прилагођена процесу учења – активности и задаци, формом и захтевношћу, постепено воде процес учења од нижих ка вишим нивоима знања. Истовремено, одабир и структура садржаја кроз наставне теме одговара на захтев за процесом наставе и учења у којем се формирају функционална знања и позитиван однос ученика према градиву.

Различити типови задатака интегрисани су са новим темама које уводе текстови, ликовне представе, аудио-нумере или видео-материјали, те је процес учења у континуитету активан и усмерен на развијање нових вештина и интересовања код ученика.

Све тематске целине засноване су на истом концепту чиме је уџбеник добио на прегледности и јасности, а што за крајњи циљ има лако сналажење ученика у њему.

Узорци

Прикази екрана