Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Еyes Open 3 конципиран је према захтевима савремене интерактивне наставе и у складу са Програмом наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања. Структура и садржај уџбеника корелирају са захтевима и потребама процеса активног учења, у којем ученик преузима иницијативу, а тиме и лако успоставља личан и позитиван однос према предвиђеном градиву, али и самом учењу. 

Различити типови интерактивних задатака олакшавају проверу различитих нивоа знања, али такође доприносе и ученичкој самоевалуацији – задацима се лако приступа, а ниво сложености сугерисан је њиховом формом.

Аудио-нумере и видео-снимци који су равномерно распоређени у свим тематским целинама доприносе развијању различитих језичких вештина, а повезаност целокупног дигиталног материјала у овом издању усмерена је на унапређивање стратегије учења страног језика.

Теме одабране у овом уџбенику погодне су за богато међупредметно повезивање, а њихова актуелност и разноврсност лако мотивише појединце најразличитијих интересовања.

Узорци

Прикази екрана